Dobrodošli na spletni strani

 

Rudnik urana Žirovski vrh je bil po prenehanju pridobivanja uranove rude in proizvodnje uranovega koncentrata preoblikovan v Rudnik Žirovski vrh, javno podjetje za zapiranje rudnika urana (RŽV). Poslanstvo podjetja obsega naslednje naloge:

-        načrtovanje in izvedba zaprtja objektov rudnika
-        načrtovanje in izvedba trajnega zavarovanja okolja pred posledicami izkoriščanja uranove rude
-        izvajanje nadzora nad vplivi na okolje in na ljudi
-        izvajanje upravljanja saniranih objektov

Vsa dela izvaja RŽV na osnovi Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude (ZTPIU-UPB1 UL št. 22/06) in Noveliranega programa izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Novelacija št. 2). Finančna sredstva za izvajanje del so zagotovljena iz proračuna RS.