Odlagališče Boršt


Odlagališče hidrometalurške jalovine (HMJ) se nahaja na jugovzhodnem pobočju Črne gore nad dolino Todraškega potoka na nadmorski višini 535 do 570 m. Višje ležeča lega je bila izbrana zaradi zmanjševanja vpliva zdravju škodljivega radioaktivnega plina radona-222.  Zgrajeno je bilo v majhni dolinici, ki jo gradijo slabopropustne karnijske klastične kamnine, v katerih se pojavlja podtalnica samo v razpokah. Razpoke se napajajo tudi s podtalnico iz odlagališča in po tej poti onesnažujejo površinske vode.

Površina nesaniranega odlagališča je 4,1 ha in je delno prekrito zaradi preprečevanja erozije.   Naklon pobočij je 20 do 250 . Povprečna vsebnost urana v jalovini je 50-80 gU/t (aktivnost 0,9 kBq U/kg in 8,6 kBq 226Ra/kg).   Transport jalovine je bil kamionski, razgrinjanje v plasti na terasah je potekalo z buldožerjem. V severnem čelnem delu so v brežino vgrajevali trakove iz gume in filca za odvajanje porne vode in s tem večje stabilnosti. Zaradi padavin in vtoka podtalnice iz zaledja se vlaga v jalovini ni zmanjšala, kot je potrebno za dolgoročno stabilnost. V većčini pa so padavinske vode odtekale po kanalih na posameznih bermah in kanalih, ki so obdajali odlagališče. Voda je tekla v lovilni bazen, kjer se je bistrila pred izlivom v javni vodotok.

Leta 1990 so tla pod odlagališčem začela drseti. Počasen zemeljski plaz, debeline 50 m, je sprožila visoka podtalnica. Količina drsečega materiala je bila preko 7 milijonov ton, vključno z delom odlagališča. Z izgradnjo drenažnega tunela z dvemi kraki in odvodnjevalnih vodnjakov (1994-1996) v zaledju plazišča je bila dosežena zadovoljiva stabilnost.