Odlagališče Jazbec 

Odlagališče Jazbec leži na južnem pobočju Žirovskega vrha pod podkopom P-11 in višje ležečo kmetijo Podlešan, na nadmorski višini 430 – 500 m. Zgrajeno je bilo v soteski hudournika Jazbec. Hudournik Jazbec na tem delu svojega toka teče po karnijskih apnencih in dolomitih, ki so zakraseli, zato je bil hudournik speljan v betonski propust, v katerega se odvaja tudi del onesnažene podtalnice iz odlagališča. Dokazana je bila tudi povezava med podtalnico odlagališča po kraških kanalih z dolvodnimi izviri v dolini potoka Todraščica (Mrzlek).

Odlagališče obsega 5,1 ha površine. Na njem so bili odloženi: rudarska jalovina, rdeče blato (odpadek iz proizvodnje koncentrata po nevtralizaciji tehnološke vode), kontaminirana oprema predelovalnega obrata in drobilnice ter ruševine in zemljine od sanacije površinskih objektov rudnika, vsega skupaj okrog 1,9 mio ton. Naklon brežin je velik ca. 300. Rudarska jalovina vsebuje v povprečju 50 - 70 gU/t (aktivnost do 10 kBq/kg).  Semkaj je bila prepeljana jalovina z vseh občasnih odlagališč P-1, P-9 in P-36 ter nekaj manjših, ki so ostala od geoloških raziskav, katerih območja so sanirali.