Izgradnja gospodarske cone Todraž

Samostojna celota je bil nekdanji predelovalni obrat.

Del celotne infrastrukture nekdanjega rudnika urana je bil predelovalni obrat. Po prenehanju  proizvodnje uranovega koncentrata so bili nekateri objekti porušeni, preostali pa očiščeni in primerni za nove dejavnosti. Očiščeno je bilo tudi zemljišče v obsegu 44.000 m2.

S ciljem, da bi se povečala ekonomska moč lokalnega okolja in ustvarilo pogoje za odpiranje novih delovnih mest, je bilo sklenjeno,  da se na območju nekdanjega predelovalnega obrata zgradi nova Gospodarska cona Todraž. (GC). Zato je bilo v letih 2004 in 2006 na Občino Gorenja vas - Poljane neodplačno preneseno zemljišče in očiščeni objekti v skupni vrednosti 973,46 MIO SIT ( 4,06MIO €). RŽV je bil dolžan tudi financirati izgradnjo nove komunalne infrastrukture. Dela so bila razdeljena na dve fazi:
Prva faza je bila izgradnja vodovoda in kanalizacije od Gorenje vasi do Todraža in GC. S tem je bila poleg GC zagotovljena nova komunalna infrastruktura tudi za krajane naselij od Gorenje vasi do Todraža.
Druga faza pa je bila izgradnja komunalne infrastrukture v GC, ki je obsegala: kanalizacijo, vodovod, požarni cevovod, toplovod, elektriko, telekomunikacije in cesto.

Z letom 2009 je bila cona končana, s tem pa tudi poslanstvo in naloge RŽV na tem območju..

Občina Gorenja vas - Poljane je že med izgradnjo komunalne infrastrukture zemljišča in objekte  prodala novim investitorjem. Večina teh je že zgradilo svoje obrate in že izvajajo novo gospodarsko dejavnost.