Obrat za pridobivanje rude

Podzemni objekti rudnika

Zapiralna dela v jami so bila končana v letu 2006.

Višje ležeči opuščeni veliki odkopi rude v jami, kjer je obstajala nevarnost poškodovanja vodonepropustnih plasti nad jamo,  so bili zasuti. Kjer ni bil dostop več možen zaradi nevarnosti podorov so prostore zapolnili z betonsko pasto s površine. S tem je bilo preprečeno nastajanje razpok, ki bi segale do vodonosnikov in omogočale dodaten vtok vode v jamske prostore. To pa bi povzročalo dodatno raztapljanje urana iz neodkopane rude in s tem povečalo koncentracijo urana in drugih kontaminantov v prosto iztekajoči jamski vodi. Odkopi rude v katere je dotekala kontaminirana voda z uranom, ki so bili med nivojema 430 m in 480 m so bili zasuti z materiali, ki iz vode vežejo nase raztopljen uran. Na obzorjih 430 in 480 m so bile izdelane drenažne vrtine za preprečevanje pretakanja vode preko rudnih teles.

Vsi jaški, povezani s površino, so bili zasuti z betonom in zrakotesno zaprti, tako da je onemogočen vtok površinskih voda. Enako so bili zrakotesno z betonom zasuti vsi rovi povezani s površino, jamska voda bo prosto iztekala skozi sifone. Z radonom in njegovimi potomci kontaminiran jamski zrak ne more na površino.

Z navedenimi ukrepi je preprečen vstop v jamske prostore in prekomeren vpliv podzemnega rudnika urana na okolje.

V novozgrajenem objektu je merilno in vzorčevalno mesto za izvajanje monitoringa iztekajoče jamske vode.Opravljena dela v jami in površinskih jamskih objektih


Opravljena dela v jami

Že izkopana ruda s platoja pred drobilnico iz leta 1990 je bila odpeljana nazaj v jamo.
Del rova P-10 se je saniral tako, da je uporaben v posebne namene, talni del pa služi za trajen odvod jamske vode iz jame.
Velik del hribinskih vod je bil zajet v betonske kanale,  da se tekoča voda ne kontaminira.
Zasuti in zapolnjeni s površine so bili jamski prostori blizu površine.

Zgrajen je bil nov objekt za izvajanje monitoringa jamske vode.


Opravljena dela na površini

Dekontaminirane ali odstranjeni so bili vsi stavbni objekti jamskega obrata na P-10 in po dogovoru predani Ministrstvu za obrambo.
Kontaminirane zemljine na vsem platoju ob potoku Brebovščica so bile odstranjene in nadomeščene z nekontaminiranimi materiali.
Porušene in odstranjene so bili objekti drobilnice in vzorčevalne postaje.
Porušena in odstranjena je bila čistilna naprava za jamsko vodo.
Porušene in odstranjene so bile nepotrebne transformatorske postaje, radiometrična vrata, pralna ploščad, črpališče vode in pretakališče goriva na P-11.