Obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata

Obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata se je nahajal na platoju, velikem 40.000 m2. Obsegal je objekte, v katerih se je predelovala uranova ruda in proizvajalo uranov oksid, imenovan rumena pogača (U3O8)

Iz objektov je bila najprej odstranjena oprema. Tista oprema, ki jo je bilo mogoče očistiti in dekontaminirati, je bila prodana kot oprema oziroma kot odpadni material. Oprema, ki je ni bilo mogoče očistiti, pa je bila razrezana in zložena v posebne kontejnerje, ter kasneje odložena v jami in na odlagališču Jazbec.

Objekti, ki so bili namenjeni predelavi uranove rude, so bili porušeni. Ruševine so bile odložene na odlagališču Jazbec. Tisti objekti, ki so bili uporabni v druge namene, so ostali v uporabi in so postali del GC Todraž.

Celotno zemljišče je bilo očiščeno in dekontaminirano. Kontaminirani material je bil odstranjen in nadomeščen z inertnim materialom. Tako je bil zgrajen plato za bodočo GC Todraž.