Odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt

Načrt trajne ureditve odlagališča HMJ predvideva stabilizacijo odlagališča z izvedbo skalometne pete, ki bo služila kot opora severni in zahodni brežini odlagališča, preoblikovanje (zmanjšanje naklona) brežin na severu in zahodu. S tem bo povečana stabilnost in zmanjšana nevarnost erozije. Za zmanjšanje vlage in odvajanje porne vode bo zgrajena centralna drenažna zavesa po sredini odlagališča. Zaledna drenažna zavesa bo preprečevala vtok zaledne vode v telo odlagališča.

Izhajanje radona iz odlagališča in pronicanje vode v odlagališče bo preprečeno z vgradnjo večplastne prekrivke, debeline 2,05 m, iz naravnih materialov, ki so dolgoročno obstojni. Sestavo in lastnosti posameznih plasti podaja gornja tabela. Sistem odvodnjavanja padavinskih voda s kanali bo nadzorovano odvajal površinsko vodo. Dodatni obodni kanal bo varoval odlagališče pred nevarnostjo zalednih voda.

Struge bližnjih zalednih Vzhodnega in Zagodnega potoka so že regulirane, bregovi ojačeni, da bo preprečeno spodjedanje terena v smeri odlagališča.

Poleg tega bo posebna pozornost namenjena dodatni potresni stabilizaciji plazišča z zmanjševanjem gladine podtalnice pod odlagališčem z geotehničnimi deli. Ta bodo vključevala zagotovitev dodatne vertikalne drenaže z pogostitvijo drenažnih vrtin v drenažni zavesi in drenažnimi rovi.