Odlagališče rudarske jalovine Jazbec

Odlagališče rudarske jalovine se nahaja 3 km od Gorenje vasi na zahodnem bregu doline potoka Brebovščice v spodnjem delu grape Jazbec.
Priprave na odlaganje so se začele leta 1980 in so obsegale izgradnjo drenaže za odvodnjavanje izvirov v grapi in pretok vode iz višje ležečih delov grape in ureditev podlage.
Ob lokaciji odlagališča Jazbec so bili še: glavni vhod v jamo, podkop P-11 radiometrična vrata s tehtnico, betonarna in drugi manjši objekti.

Površina odlagališča ob prenehanju proizvodnje je bila 4,5 ha, na kateri je bilo odloženo 1.567.273 t jamske jalovine, 48.000 t rdečega blata, ki je nastal pri proizvodnji uranovega koncentrata, ostanki filtriranja na čistilni napravi 4.220 t, gradbene ruševine, kontaminirana podlaga, nasutja in zemljine 289.723t in 1.209 t kontaminirane opreme iz predelovalnega obrata in drobilnice. Celotna količina odloženega materiala na odlagališču je 1.910.425 t
Za izdelavo prekrivke je bilo pripeljanih dodatnih 200.000 t zemljin.

Osnovni cilji sanacije so bili:
- Zmanjšanje naklona brežin na 20 0,
- prekritje odlagališča z 1,95 m debelo prekrivko,
- izdelava odvodnjevalnih kanalov in ureditev odvodnjavanja,
- postavitev kontrolnih merilnih točk,
- zmanjšanje vplivov na okolje, to je preprečitev izhajanja naravnega  plina radona in izpiranje urana in radija iz odlagališča.

Načrtovana Sanacija je obsegala rušitev vseh objektov na odlagališču, ureditev odvodnjavanja, preoblikovanje in prekrivanje.
Zaradi velike količine letnih padavin na območju Žirovskega vrha      povprečno 1800 mm/leto), je bilo potrebno urediti odtok površinskih, zalednih in podzemnih voda.
Zato je bil obnovljen drenažni propust na dnu odlagališča, ki odvaja podzemne vode in vodo, ki priteče skozi odlagališče. Za odvodnjavanje zalednih voda sta bila zgrajena kamnita odvodna jarka ob odlagališču.
Preoblikovanje je bilo potrebno zaradi ureditve končne oblike odlagališča. Izvedeno je bilo tako, da je največji naklon brežin 200 . S tem je zagotovljena stabilnost in preprečena erozija.

Po preoblikovanju je bilo odlagališče prekrito. Uporabljena je bila lokalna zaglinjena kamnina iz bližnje lokacije. Na jalovino je bila najprej položena tesnilna plast, ki preprečuje vtok padavinske vode in preprečuje izhajanje radona. Zaščitna plast varuje tesnilno plast pred izsušitvijo. Prehodna plast zadržuje vodo za rast in omogoča odtekanje odvečne vode. Vse plasti so narejene iz iste vrste materiala.ki se je po izkopu drobil in sejal. Ob vgrajevanju pa so bile z različnim kompaktiranjem dosežene  zahtevane lastnosti posamezne plasti. Za vegetacijsko plast je bil delno uporabljen kompost, ki zagotavlja rast trave in s tem preprečuje erozijo. Odlagališče je ograjeno, ker je dostop nanj omejen. Celotna površina saniranega odlagališča znotraj ograje je 7,4 ha.
Sanacija odlagališča se je začela v letu 2005, končala pa ob koncu leta 2008.

Zemljišče odlagališča ima omejeno rabo zato na njem ni mogoče graditi nobenih objektov. Na odlagališču  lahko raste samo trava. Z zaključkom sanacije se začenja obdobje dolgoročnega upravljanja. To bo obsegalo vzdrževanje vseh površin odlagališča in okolice ter izvajanje nadzora nad vplivi  na okolje (vode, zrak).

Finančna sredstva so bila zagotovljena iz proračuna Republike Slovenije.

Dela je izvedlo Cestno podjetje Ljubljana d.d. s podizvajalci.