Vodstvo

 

OSEBE, POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE:
mag. Hiacinta Klemenčič, univ. dipl. kem., direktoricaČLANI ORGANA NADZORA:

predsednik
Darjan Petrič

namestnica predsednika
Urška Gašperlin

člana
Bojan Dejak
Janez Čadež, predstavnik delavcev