Zgodovina

 

Raziskave nahajališča uranove rude so se na Žirovskem vrhu izvajale med leti 1960 in 1989. Najdene so bile dovolj velike zaloge, da se je začelo razmišljati o odprtju rudnika urana. Odločitev o izgradnji je bila sprejeta leta 1976, ko je bilo ustanovljeno podjetje Rudnik urana Žirovski vrh   Takoj so se začele priprave projektne dokumentacije, pridobivanje zemljišč in urejanje vseh drugih formalnih postopkov.

Podzemni del rudnika in vsi zunanji rudniški objekti so bili zgrajeni do leta 1984, pridobivanje uranove rude pa se je začelo v letu 1982. Izgradnja predelovalnega obrata in drugih potrebnih objektov je bila dokončana v letu 1984, ko se je začelo s proizvodnjo uranovega koncentrata. Celotni kompleks je obsegal podzemni rudnik z vsemi zunanjimi objekti, predelovalni obrat, odlagališče rudarske jalovine Jazbec, odlagališče hidrometalurške jalovine Boršt in vse druge potrebne objekte. V času obratovanja je bilo:
 
3.307.000 t izkopnine, od tega:
   630.000 t uranove rude, iz katere je bilo proizvedeno
           452 t uranovega koncentrata

Raziskane neizkoriščene zaloge urana v Žirovskem vrhu   so ocenjene na 16.000 t uranovega oksidaU3O8.

Pomembni dogodki

 • 1960 začetek geoloških raziskav in odkritje rudišča; začetek gradnje prvega raziskovalnega rova P-1, izvajalec Geoinštitut, Beograd;
 • 1961 nadaljevanje izdelave raziskovalnih rovov P-2, P-5, P-5a, itd.;
 • 1968 izgradnja rova P-10, izvajalec Geološki Zavod Ljubljana;
 • 1976 ustanovitev podjetja Rudnik urana Žirovski vrh, v ustanavljanju;
 • 1978 odločitev Izvršnega sveta RS o izgradnji Rudnika urana Žirovski vrh;
 • 1979 začetek gradnje rudniških objektov;
 • 1980 ustanovljena je bila jamska reševalna četa RUŽV;
 • 1982 začetek pridobivanja rude;
 • 1984 začetek proizvodnje uranovega;
 • 1987 začetek obratovanja čistilne naprave za jamsko vodo;   
 • 1990 sklep vlade RS o začasnem prenehanju izkoriščanja uranove rude;
 • 1992 parlament RS sprejme zakon o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (ZTPIU);
 • 1994 vlada RS potrdi dolgoročni program trajnega prenehanja izkoriščanja;
 • 1996 končana podzemeljska dela stabilizacije plazu na odlagališču Boršt (drenažni tunel);
 • 1997 predaja dekontaminiranih zunanjih jamskih objektov MORS (stavba tehničnih služb, rudarske garderobe in delavnice), skladišče;
 • 1998 vlada RS sprejme Noveliran program trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh;
 • 2000 parlament RS sprejme zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja;
 • 2001 vlada RS sprejme Novelacijo programa izvedbe trajne opustitve pridobivanja uranove rude;
 • 2002 reorganizacija RŽV v skladu z uredbo vlade;
 • 2003 pridobljeno je lokacijsko dovoljenje za ureditev odlagališč Jazbec in Boršt;
 • 2004 vlada RS preda zemljišče predelovalnega obrata v Todražu občini Gorenja vas – Poljane za razvoj gospodarske cone;
 • 2005 z rudarskimi deli so zaprli vse dostope v jamo in izklopili ventilatorje, začetek sanacijskih del na odlagališču rudarske jalovine Jazbec; parlament RS sprejme zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove rude (ZTPIUB):
 • 2006 končana je trajna ureditev podzemeljskih objektov; sprejeta Novelacija programa št. 2 za obdobje 2006 – 2010;
 • 2007 začetek izvajanja del trajne ureditve odlagališča hidrometalurške jalovine Boršt;
 • 2008 zaključek trajne ureditve odlagališča Jazbec.